تکلیف مرجع بدوی و تجدید نظر چیست؟

روزنامه رسمی مربوطه

تاریخ انتشار 1401/01/14
شماره پرونده 1400-127-1314 ح
شماره نظریه 7/1400/1314
کلاسه نظریه 1400/12/28
تکلیف مرجع بدوی و تجدید نظر چیست؟

چنانچه محکوم‌له در مهلت واخواهی محکوم‌علیه از حکم صادره تجدید نظرخواهی نماید، تکلیف مرجع بدوی و تجدید نظر چیست؟  

پاسخ

در فرضی که محکوم‌له در مهلت واخواهی محکوم‌علیه نسبت به حکم صادره تجدید نظرخواهی کند، مرجع بدوی مکلف است تا سپری شدن مهلت واخواهی و تجدید نظرخواهی محکوم‌علیه پرونده را نگهدارد و چنانچه تا انقضاء مهلت واخواهی دعوای واخواهی اقامه نشود، به دفتر دستور تکمیل و تبادل لوایح تجدید نظرخواهی و ارسال پرونده نزد دادگاه تجدید نظر را صادر کند؛ اما چنانچه پیش از سپری شدن مهلت واخواهی، دعوای واخواهی اقامه شود، دادگاه بدوی ابتدا با تعیین وقت رسیدگی نسبت به آن، رسیدگی و رأی مقتضی صادر و پس از انقضاء مهلت تجدید نظرخواهی طرفین به رأی اخیر، پرونده تجدید نظرخواهی محکوم‌له را پس از تکمیل نزد دادگاه تجدید نظر ارسال می‌کند و تا پیش از انقضاء مهلت واخواهی و تجدید نظرخواهی محکوم‌علیه به رأی غیابی اولیه و نیز قبل از انقضاء مهلت تجدید نظرخواهی محکوم‌علیه به رأیی که در مقام رسیدگی به واخواهی صادر شده است، دادگاه بدوی مجاز به ارسال تجدید نظرخواهی محکوم‌له به حکم صادره اولیه دادگاه نزد تجدید نظر نیست و در تمامی فروض مذکور نیز تا پیش از ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر، دادگاه اخیر مواجه با تکلیفی نیست.