ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقل

روزنامه رسمی مربوطه

تاریخ انتشار 1400/12/24
شماره پرونده 1400-68-1243 ح
شماره نظریه 7/1400/1243
کلاسه نظریه 1400/12/22
ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال 1395

با توجه به ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال 1395 بیان فرمایید 1- آیا دعوای اعتراض ثالث شرکت‌های بیمه یا صندوق تأمین خسارات‌های بدنی موضوع ماده 21 این قانون مالی است یا غیر مالی؟ 2- در صورتی که نظر بر مالی بودن این دعوا باشد، هزینه دادرسی بر مبنای تمام دیات مندرج در دادنامه است یا این که فقط آن بخش از دیه مد نظر شرکت بیمه است که از پرداخت آن خودداری می‌کند؟  

پاسخ

اولاً، تمییز دعاوی مالی و غیر مالی با بررسی آثار و نتایج حاصل از آن صورت می‌پذیرد؛ چنانچه نتیجه حاصل از دعوا آثار مالی داشته باشد، دعوای مطروحه مالی و در غیر این‌صورت، غیر مالی است. بر این اساس، در فرض سؤال که خسارت بدنی یا مالی موضوع رأی باید حسب مورد توسط شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت شود؛ دعوای اعتراض ثالث هر یک از این دو نهاد یاد‌شده نسبت به محکومیت راننده مسبب حادثه به پرداخت خسارت بدنی یا مالی موضوع قانون صدرالذکر، مالی است. ثانیاً، بنا به مراتب یاد‌شده، شرکت بیمه و یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی باید هزینه دادرسی دعوای فرض سؤال را بر اساس هزینه دادرسی اعتراض ثالث در دعاوی مالی و بر اساس آن میزان از محکوم‌به پرداخت کنند که نسبت به آن معترض هستند.