آیا به موجب ماده واحده قانون حمایت از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب ۱۳۷۶

روزنامه رسمی مربوطه

تاریخ انتشار 1400/12/21
شماره پرونده 1400-168-1357 ک
شماره نظریه 7/1400/1357
کلاسه نظریه 1400/12/17
آیا به موجب ماده واحده قانون حمایت از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب ۱۳۷۶

چنانچه حسب گزارش سازمان بازرسی یا شکایت اداره منابع طبیعی احد از کارکنان منابع طبیعی به جهت اهمال در انجام وظیفه یا تفریط در آن موجب تضییع اموال دولتی گردد به عنوان مثال رفتار وی باعث گردد اشجار جنگل توسط افراد ناشناس قطع گردد، آیا به موجب ماده واحده قانون حمایت از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب ۱۳۷۶ اصلاحی1388/1/26، اداره منابع طبیعی که خود متضرر از جرم بوده، می‌تواند برای دفاع از متهم نماینده حقوقی معرفی نماید؟  

پاسخ

به صراحت تبصره 1 ماده واحده قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح (مصوب 1376) اصلاحی 1388 که بیان می‌دارد مقررات این قانون شامل کارکنانی که دستگاه‌های دولتی از آنان شاکی باشند، نخواهد شد و مستفاد از ماده 12 آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده اصلاحی 1380 که بیان می‌دارد چنانچه در تمام مراحل رسیدگی و دادرسی (شروع و یا در اثنای آن) شخص مورد حمایت به لحاظ همان موضوع، طرف شکایت دستگاه‌های دولتی مذکور در ماده 2 این آیین‌نامه قرار گیرد، حمایت قضایی و حقوقی قطع خواهد شد و با عنایت به بند «پ» ماده 14 این آیین‌نامه، در فرض استعلام، ارائه خدمات حقوقی مذکور در قانون پیش‌گفته شامل کارکنانی که با اعلام جرم یا شکایت دستگاه‌های دولتی تحت تعقیب قرار می‌گیرند، نمی‌شود.