ماده 709 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375

روزنامه رسمی مربوطه

تاریخ انتشار 1400/12/21
شماره پرونده 1400-186/1-909 ک
شماره نظریه 7/1400/909
کلاسه نظریه 1400/12/17
ماده 709 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375

با توجه به ماده 709 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، آیا حکم ضبط وجوه حاصل از قمار بازی اینترنتی منوط به وجود وجوه است یا در صورت خرج شدن توسط متهم، باید همانند جزای نقدی از سایر اموال محکوم‌علیه، حکم اجرا شود؟  

پاسخ

حکم ضبط نقود متعلق به قمار مذکور در ماده 709 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 اعم از وجوهی است که برای بازی قمار اختصاص داده شده و یا از قمار تحصیل شده باشد و از این حیث تفاوتی بین بازی قمار در فضای مجازی و غیر آن نیست