آیا عدم تحویل کالایی که از طریق این سایت‌ها معامله می‌شود مشمول مواد 39 و 70 این قان

روزنامه رسمی مربوطه

تاریخ انتشار 1400/12/03
شماره پرونده 1400-115-1143 ح
شماره نظریه 7/1400/1143
کلاسه نظریه 1400/11/30
آیا عدم تحویل کالایی که از طریق این سایت‌ها معامله می‌شود مشمول مواد 39 و 70 این قانون است؟

آیا معاملات در بستر سایت‌های درج آگهی مانند دیوار و یا شیپور مشمول قانون تجارت الکترونیکی است؟ آیا عدم تحویل کالایی که از طریق این سایت‌ها معامله می‌شود مشمول مواد 39 و 70 این قانون است؟  

پاسخ

اولاً، منظور از «تأمین‌کننده» مقرر در ماده 70 ناظر بر ماده 39 قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 با توجه به بند «ع» ماده 2 این قانون، شخصی است که بنا به اهلیت تجاری، صنفی یا حرفه‌ای فعالیت می‌کند. تعریف فوق شامل اشخاصی است که به موجب مواد 1 و 20 قانون تجارت مصوب 1311، تاجر محسوب و یا برابر ماده 2 قانون نظام صنفی مصوب 1382 با اصلاحات و الحاقات بعدی، فرد صنفی تلقی می‌شوند. فرد صنفی برابر ماده 2 یاد شده، هر شخصی اعم از حقیقی و حقوقی است که به عنوان پیشه‌ور و صاحب حرفه و شغل آزاد فعالیت می‌کند. حرفه عرفاً نوعی شغل است که مبتنی بر دانش و مهارت‌های فکری و تخصصی است و هدف آن ارائه خدمات و مشاوره به دیگران در مقابل دستمزد است و صاحب حرفه شخصی است که در چنین مشاغلی فعالیت می‌کند؛ بنابراین اشخاصی که دارای چنین ظرفیت و توانایی هستند، تأمین‌کننده محسوب می‌شوند. ثانیاً، تشخیص شمول یا عدم شمول عنوان تأمین‌کننده مقرر در بند «ع» ماده 2 قانون صدر‌الذکر بر شخصی که خود را تأمین‌کننده معرفی و خریدار به همین اعتبار از وی خرید اینترنتی می‌کند، با مقام قضایی رسیدگی‌کننده است.