ماده 47 قانون یادشده در خصوص تجدید مهلت در صورت وقوع قوه قهریه برای وکیل نیز ناظر بر

روزنامه رسمی مربوطه

تاریخ انتشار 1400/12/03
شماره پرونده 1400-127-897
شماره نظریه 7/1400/897
کلاسه نظریه 1400/11/30
ماده 47 قانون یادشده در خصوص تجدید مهلت در صورت وقوع قوه قهریه برای وکیل نیز ناظر بر مهلت تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی است

در نصوص فعلی قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به تجدید جلسه به علت بیماری اصحاب پرونده اشاره‌ای نشده است؛ ماده 306 این قانون مذکور و بویژه بند یک همان ماده و نیز مواد 340، 427، 452 و 490 ناظر بر ماده 306 نیز در خصوص مهلت‌های اعتراض به آراء است؛ مفاد ماده 47 قانون یادشده در خصوص تجدید مهلت در صورت وقوع قوه قهریه برای وکیل نیز ناظر بر مهلت تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی است؛ همچنین به دلالت بندهای یک و سه ماده 306 این قانون، قوه قاهره متفاوت از امراض است؛ آیا سکوت قانونگذار به آن معنی است که ابتلای اصحاب پرونده به بیماری از موجبات تجدید جلسه نیست یا آن‌که می‌توان بیماری اآنان را مشمول قسمت اخیر ماده 100 همان قانون دانست که مقرر می‌دارد دادگاه ... مانعی برای رسیدگی داشته باشد؛ بویژه با توجه به مفهوم مخالف تبصره این ماده که نشان دهنده آن است که عدم تشکیل می‌تواند منتسب به طرفین باشد. آیا می‌توان با این استدلال مبادرت به تجدید جلسه دادرسی نمود؟  

پاسخ

در فرض سؤال هر چند صرف بیماری اصحاب پرونده موجب تجدید جلسه نیست؛ با این حال با استفاده از ملاک مواد 106 و 306 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، دادگاه بر حسب آن‌که بیماری امکان حضور در جلسه دادرسی و تقدیم لایحه و یا تعرفه وکیل را از فرد گرفته باشد یا خیر و نیز با لحاظ ضرورت یا عدم ضرورت حضور فرد در جلسه دادرسی در خصوص درخواست تجدید جلسه به علت بیماری هریک از اصحاب پرونده تصمیم مقتضی را اتخاذ می‌کند.