آیا می‌توان اجراییه موضوع ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی 1397)

روزنامه رسمی مربوطه

تاریخ انتشار 1400/12/03
شماره پرونده 1400-88-808 ح
شماره نظریه 7/1400/808
کلاسه نظریه 1400/11/30
آیا می‌توان اجراییه موضوع ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی 1397)

چنانچه در گواهی‌نامه عدم پرداخت، بانک گواهی کند امضاء چک با نمونه امضاء صادرکننده مطابقت ندارد، آیا می‌توان اجراییه موضوع ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی 1397) را صادر کرد؟  

پاسخ

برابر ذیل ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی «اجرای ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می‌کند که مطابقت امضاء چک با نمونه امضاء صادر‌کننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد» و همچنین وفق ماده 188 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 با اصلاحات بعدی: «اگر عدم پرداخت وجه چک به علت عدم مطابقت امضای زیر چک با امضای کسی که حق صدور چک را دارد و همچنین فقدان مهر در اشخاص جقوقی باشد در اداره ثبت اجراییه صادر نخواهد شد.»؛ بنا بر مراتب فوق و با الغای خصوصیت از مرجع صادر‌کننده اجراییه، در فرض سؤال که به علت عدم انطباق امضاء گواهی عدم پرداخت چک صادر شده است، صدور اجراییه موضوع ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی 1397) قانوناً میسر نمی‌باشد.