آیا طرح دعوای اثبات نسبت به فرزندان صغیر فاقد شناسنامه

روزنامه رسمی مربوطه

تاریخ انتشار 1400/11/04
شماره پرونده 1400-127-1325 ح
شماره نظریه 7/1400/1325
کلاسه نظریه 1400/10/29
آیا طرح دعوای اثبات نسبت به فرزندان صغیر فاقد شناسنامه

آیا طرح دعوای اثبات نسبت به فرزندان صغیر فاقد شناسنامه به طرفیت مادر ،قابلیت استماع دارد؟  

پاسخ

در فرض سؤال که دعوای اثبات نسب (رابطه خویشاوندی) به طرفیت مادر مطرح شده است، با لحاظ آثار حقوقی حاکم بر این رابطه نظیر موارد مصرح در ماده 862 قانون مدنی و ماده 336 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 دعوای مزبور قابلیت استماع دارد.