درصورتی که دادگستری شهرستان فاقد معاون قضایی باشد

روزنامه رسمی مربوطه

تاریخ انتشار 1400/11/02
شماره پرونده 1400-1/18-1379 ع
شماره نظریه 7/1400/1379
کلاسه نظریه 1400/10/27
درصورتی که دادگستری شهرستان فاقد معاون قضایی باشد

درصورتی که دادگستری شهرستان فاقد معاون قضایی باشد آیا رئیس دادگستری می‌تواند برخی از امور مانند ارجاع پرونده را به رئیس یکی از شعبات یا دادرس تفویض نماید؟  

پاسخ

مستفاد از ماده 338 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 50 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده 18 آیین‌نامه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، تفویض اختیار ارجاع پرونده از سوی رئیس دادگستری شهرستان (در فرضی که دادگستری شهرستان فاقد معاون باشد) به رؤسای شعب دادگاه یا دادرسان علی‌البدل با رعایت سوابق قضایی آن‌ها (سابقه قضایی بیشتر) بلامانع است.