در قانون مواد مخدر و جدول های مواد روانگردان عمل مذکور فاقد عنوان جزایی است یا خیر؟

روزنامه رسمی مربوطه

تاریخ انتشار 1400/11/02
شماره پرونده 1400-54-1264 ک
شماره نظریه 7/1400/1264
کلاسه نظریه 1400/10/25
در قانون مواد مخدر و جدول های مواد روانگردان عمل مذکور فاقد عنوان جزایی است یا خیر؟

با عنایت به رواج مواد روانگردان جدید تحت عنوان nps که آغشته به دستمال کاغذی مشبک یا پارچه های سلولزی به طور گسترده وارد زندان یا اردوگاه کاردرمانی می شود بیان فرمایید که الف با توجه به عدم ذکر مواد جدید مکشوفه در قانون مواد مخدر و جدول های مواد روانگردان عمل مذکور فاقد عنوان جزایی است یا خیر؟ ب با لحاظ گزارش های آزمایشگاه پلیس تخصصی مواد مخدر مبنی بر روانگردان بودن مواد مذکور آیا عمل ذکر شده منطبق با یکی از مواد قانونی می باشد یا خیر؟ (با لحاظ ترکیب شیمیایی قابلیت انطباق با ال - اس - دی یا سایر موارد مخدر)  

پاسخ

با عنایت به تبصره یک ماده یک قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده یک قانون مربوط به مواد روان‌گردان «پسیکوتروپ» مصوب 1354 منظور از «مواد مخدر» و «روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی» همان مواردی است که در تصویب‌نامه راجع به فهرست مواد مخدر مصوب 1338 احصاء یا توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان «مواد مخدر شناخته و اعلام» شده است یا در فهرست‌های چهارگانه (اقلام به روز شده مواد روان‌گردان) ضمایم قانون مربوط به مواد روان‌گردان مصوب 13/9/1384 آمده است و تشخیص مصداق و انطباق رفتار موضوع سؤال با عناوین مجرمانه با مرجع رسیدگی کننده است.