آیا بزه عدم ثبت واقعه ازدواج بزه مستمر محسوب می‌گردد

روزنامه رسمی مربوطه

تاریخ انتشار 1400/10/18
شماره پرونده 1400-168-1096 ک
شماره نظریه 7/1400/1096
کلاسه نظریه 1400/10/12
آیا بزه عدم ثبت واقعه ازدواج بزه مستمر محسوب می‌گردد

آیا بزه عدم ثبت واقعه ازدواج بزه مستمر محسوب می‌گردد که بتوان محل سکونت طرفین را برای رسیدگی صالح دانست یا در هر حال محل وقوع عقد نکاح صالح به رسیدگی می‌باشد؟  

پاسخ

اولاً، ثبت واقعه ازدواج یک تکلیف قانونی است و مادام که این تکلیف انجام نگیرد، بزه عدم ثبت واقعه ازدواج استمرار دارد؛ بنابراین عدم ثبت واقعه ازدواج بزهی است مستمر. ثانیاً، در جرائم ناشی از ترک فعل، مناط صلاحیت دادگاه محلی است که مرتکب برابر قانون مکلف به انجام فعل در آن محل است؛ بنابراین، در جرم عدم ثبت واقعه نکاح نیز حوزه قضایی که زوج مکلف است در آن حوزه نسبت به ثبت این واقعه اقدام کند، صالح به رسیدگی است؛ چنان‌که ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 دادگاه را مکلف کرده است علاوه بر حکم به مجازات، به الزام به ثبت واقعه نیز حکم صادر کند.