ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394

روزنامه رسمی مربوطه

تاریخ انتشار 1400/10/18
شماره پرونده 1400-3/1-1152 ح
شماره نظریه 7/1400/1152
کلاسه نظریه 1400/10/12
ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394

چنانچه موجودی حساب بانکی محکوم‌علیه که دارای مبالغ قابل توجهی است، توقیف شود و وی مدعی شود که این حساب محل واریز حقوق و مزایای خدمت محکوم‌علیه است، آیا وفق تبصره یک ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 تمام موجودی حساب قابل برداشت است یا آن‌که باید مطابق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 اقدام شود؟  

پاسخ

از آن‌جا که حکم مقرر در ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در راستای جلوگیری از سختی و ضیق در معیشت مشمولین این ماده است، لذا از زمانی که اجرای احکام در اجرای این ماده دستور توقیف حقوق و مزایای محکوم‌علیه را می‌دهد، رعایت نصاب مقرر در این ماده الزامی است؛ اما موجودی حساب که از قبل وجود داشته و در واقع بخشی از دارایی محکوم‌علیه تلقی می‌شود، قابل برداشت است؛ هرچند محکوم‌علیه مدعی ‌باشد که حساب بابت واریز حقوق و مزایای خدمتی افتتاح شده است و موجودی حساب نیز از همین محل است.