در اجرای قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بد سرپرست مصوب 1392و بر اساس ر

روزنامه رسمی مربوطه

تاریخ انتشار 1400/10/14
شماره پرونده 1400-9/7-544 ح
شماره نظریه 7/1400/544
کلاسه نظریه 1400/10/08
در اجرای قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بد سرپرست مصوب 1392و بر اساس رأی قطعی دادگاه خانواده سرپرستی

چنانچه مردی در اجرای قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بد سرپرست مصوب 1392و بر اساس رأی قطعی دادگاه خانواده سرپرستی فرد یا افراد معلول شدید ذهنی را بر عهده گرفته باشد آیا این فرد می‌تواند برابر ماده 27 قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب 1396 به استناد رأی قطعی دادگاه از کاهش ساعات کار هفتگی برخوردار شود؟ آیا ذخیره کاهش ساعت کاری امکان‌پذیر است؟  

پاسخ

1- در فرض سؤال که کودک معلول تحت سرپرستی قرار گرفته است، از آن‌جا که وفق ماده 45 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاه و مقامات اجرایی الزامی است و این حکم در مقام تفسیر مقررات نیز مجرا است و با توجه به این‌که کاهش ساعت کار هفتگی موضوع ماده 27، قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب 1396 در راستای حمایت از فرد معلول مقرر شده و قانون‌گذار در وضع این مقرره حمایتی، صرفاً ویژگی معلولیت را مد نظر داشته است و در این مقرره قانونی این موضوع که فرد معلول تحت سرپرستی والدین باشد یا فردی دیگر موضوعیت ندارد؛ لذا به نظر می‌رسد مقرره حمایتی راجع به کاهش ساعت کار هفتگی به سرپرست کودکان معلول بی‌سرپرست یا بد سرپرست نیز قابل تسری است. 2- با توجه به آن‌که مفروض آن است قانون‌گذار کاهش ساعت کاری را پیش‌بینی کرده تا فرصتی مناسب جهت ارائه خدمات بیشتر به فرد معلول ایجاد شود؛ لذا مرخصی فرض استعلام قابلیت ذخیره‌سازی ندارد.