آیا حقوق و مزایای مذکور در ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی

روزنامه رسمی مربوطه

تاریخ انتشار 1400/09/07
شماره پرونده 1400-3/1-966 ح
شماره نظریه 7/1400/966
کلاسه نظریه 1400/09/03
آیا حقوق و مزایای مذکور در ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی

آیا حقوق و مزایای مذکور در ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356شامل تمامی موارد مندرج در فیش حقوقی کارمند است؟ آیا شامل اضافه‌کاری، جمعه‌کاری، تعطیل‌کاری، فوق‌العاده، پاداش و عیدی و سنوات خدمت می‌شود که بعضاً به صورت ماهیانه در طول سال به کارمند پرداخت می‌شود؟ آیا می‌توان کل مبلغ پاداش‌هایی که بعضاً به صورت فصلی یا کل مبلغ عیدی که پایان سال پرداخت می‌شود یا حق سنوات سالیانه را توقیف کرد؟  

پاسخ

کل پرداختی‌های به کارمند نظیر پاداش پایان خدمت که در زمان بازنشستگی به بازنشستگان تعلق میگیرد و نیز وجوه اضافه‌کار، تشویقی، عیدی، کارانه و حق مأموریت و به طور کلی مزایایی که به طور مستمر به کارمند پرداخت نمی‌شود، غیر از حقوق و مزایای مستمر بوده و مقررات ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 راجع به ممنوعیت توقیف و کسر بیش از ربع یا ثلث از حقوق و مزایا جهت استیفاء محکوم‌به شامل آن‌ها نبوده و فقط ناظر به حقوق و مزایای مستمر کارمند است؛ بنابراین محکوم‌به را می‌توان از محل موارد فوق و بدون محدودیت موضوع ماده 96 یادشده استیفاء کرد؛ اما عنوان فوق‌العاده پرداخت که علی‌الاصول به نحو مستمر به کارمند پرداخت می‌شود، مشمول ممنوعیت توقیف مذکور در ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است.