در امور مدنی مصوب 1379 تصریح شده است

روزنامه رسمی مربوطه

تاریخ انتشار 1400/07/03
شماره پرونده 1400-127-662 ح
شماره نظریه 7/1400/662
کلاسه نظریه 1400/06/24
در امور مدنی مصوب 1379 تصریح شده است

در خصوص دادخواستی که خوانده آن تبعه خارجی است؛ الف- آیا ترجمه دادخواست و ضمایم آن به زبان کشوری که خوانده تبعه آن است، جزء وظایف قانونی خواهان است؟ ب- آیا دادگاه می‌تواند به خواهان جهت ترجمه دادخواست و ضمائم آن اخطار رفع نقص صادر کند. ج- با توجه به این که در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 تصریح شده است که دادخواست می‌باید به زبان فارسی تنظیم شود،دادگاه مکلف به تعیین و ارجاع موضوع جهت ترجمه به زبان خارجی است؟  

پاسخ

          اولاً، تبعه خارجی بودن خوانده الزاماً به معنای آن نیست که ابلاغ در خارج از کشور صورت می‌گیرد و ممکن است خوانده تبعه خارجی مقیم ایران و یا کشوری غیر از کشور متبوع خود باشد. ثانیاً، در مواردی که ابلاغ دادخواست در خارج از کشور به عمل می‌آید، این امر وفق ماده 71 قانون آیین دادرسی دادگاه‌ های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به وسیله مأموران کنسولی یا سیاسی ایران به عمل می‌آید و در خصوص لزوم ترجمه دادخواست و ضمائم آن به زبان دیگر در قانون یاد شده حکمی مقرر نشده است؛ لذا در فرض سؤال، ترجمه دادخواست و ضمایم آن به زبان کشوری که خوانده تبعه آن است، از وظایف خواهان نیست؛ مگر آن‌که در قوانین راجع به موافقتنامه‌های همکاری‌های حقوقی قضایی با دولت متبوع خوانده چنین حکم و الزامی پیش‌بینی شده باشد.