نظریه مشورتی 3203/93/7 - /12/1393

روزنامه رسمی مربوطه

نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

تاریخ انتشار 1394/10/01
شماره پرونده 2101 - 1/186 - 93
شماره نظریه 393
کلاسه نظریه 3203/93/7 - /12/1393
نظریه مشورتی 3203/93/7 - /12/1393

آیا تعارضی بین مواد 120و121 قانون مجازات اسلامی و ماده 306 قانون مذکور با ماده 622 قانون تعزیرات وجود دارد یا خیر؟

پاسخ

1- دو ماده 120 و121 مجازات اسلامی 1392، تعارضی با هم ندارند، با این توضیح که ماده 120، درخصوص اعمال قاعده درأ در خصوص­ کلیه جرایم اعم از تعزیری و... می­باشد که اگر در این موارد یعنی در وقوع جرایم یا برخی از شرایط آن و یا هر یک از شرایط مسئولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود حسب مورد جرم ثابت نمی­شود، و ماده 121 قانون مذکور، در مقام بیان اعمال قاعده درأ درخصوص جرایم موجب حّد است به جزء موارد استثناء شده در این ماده در سایر جرایم موجب حد به محض ایجاد تردید و شبهه بدون نیاز به تحصیل دلیل، حد منتفی می­گردد. 2- ماده 306، قانون مجازات اسلامی 1392 و ماده 622 قانون مجازات اسلامی 1375 نیز تعارضی باهم ندارند، طبق ماده 306 جنایت عمدی بر جنین مطلقاً چه قبل از حلول روح، باشد و چه بعد از حلول روح قصاص ندارد و قصاصی که در ماده 622 قانون مجازات اسلامی 1375 آمده، با عنایت به ماده 306 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره این ماده، منصرف از جنین است و معطوف به ایراد ضرب و جرحی است که به مادر وارد شده است.