نظریه مشورتی 330/93/7 - 16/2/1393

روزنامه رسمی مربوطه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

تاریخ انتشار 1393/07/14
شماره پرونده 94 - 1/127 - 93
شماره نظریه 148
کلاسه نظریه 330/93/7 - 16/2/1393
نظریه مشورتی 330/93/7 - 16/2/1393

خواهان دادخواستی به طرفیت خوانده مبنی بر ابطال سند مالکیت ثبتی زمین مزروعی در شورای حل اختلاف ارائه داده است حال بفرمایید: 1- آیا لازم است اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان طرف دعوای خواهان قرار گیرد؟ 2- آیا موضوع مطروحه درصلاحیت شورای حل اختلاف می‌باشد؟

پاسخ

1- در دعوی ابطال سند رسمی ضروری نیست ثبت اسناد و املاک شهرستان به عنوان خوانده طرف دعوی قرار گیرد. 2- صرف دعوی ابطال سند مالکیت دعوای غیر مالی محسوب می‌گردد و لذا در صلاحیت شورای حل اختلاف نمی‌باشد.