نظریه مشورتی 7443/7 - 19/10/1384

روزنامه رسمی مربوطه

نظریات مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه (۲۳۳ - ۲۲۸)

تاریخ انتشار 1386/06/11
شماره پرونده
شماره نظریه 231
کلاسه نظریه 7443/7 - 19/10/1384
نظریه مشورتی 7443/7 - 19/10/1384

ضامن موضوع تبصره2 ماده 306 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به احکام غیرمالی مانند حکم غیابی طلاق تسری دارد یا خیر؟

پاسخ

نظریه اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه تبصره2 ماده 306 (4) قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، نسبت به کلیه احکام غیابی دادگاهها اعم از مالی و غیرمالی تسری دارد و حکم غیابی طلاق نیز مشمول حکم مزبور است. با تذکر اینکه در مورد طلاق تأمین متناسبی نمی‌توان گرفت و شاید مصلحت این باشد که بلحاظ امکان بروز تالی فاسد بر اثر فسخ حکم، قبل از ابلاغ واقعی و قطعیت حکم غیابی اجراء نشود. به هر حال تشخیص نوع و میزان تأمین یا ضامن معتبر با توجه به اوضاع و احوال پرونده و شرایط اصحاب دعوی با دادگاه صادرکننده حکم است. اضافه می‌شود مقررات فوق‌الذکر در دعاوی خانوادگی هم لازم‌الرعایه است.