نظریه مشورتی 5817/7 - 14/7/1382

روزنامه رسمی مربوطه

نظریات مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه (۲۳۳ - ۲۲۸)

تاریخ انتشار 1386/06/11
شماره پرونده
شماره نظریه 229
کلاسه نظریه 5817/7 - 14/7/1382
نظریه مشورتی 5817/7 - 14/7/1382

با توجه به بند «و» ماده 524 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی منظور قانونگذار از وسایل و ابزار کار پیشه‌وران که جزء مستثنیات دین تلقی می‌شود کدام ابزار وسائل کار است؟

پاسخ

منظور از وسائل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران و..... در بند «و» ماده524 (2) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، وسائل و ابزار کاری است که بدهکار برای امرار معاش خود و افراد تحت تکفلش به آن احتیاج دارد. چنانچه در کارگاه تراشکاری، ابزارهای سنگین و گران‌قیم-ت وجود داشته باشد که بدهکار بدون آنها و یا تبدیل به ابزارهای سبک‌تر و ارزان‌تر بتواند به فعالیت خود ادامه دهد، توقیف و به مزایده گذاشتن آن منع قانونی ندارد تشخیص آن در هر حال با دادگاه است.