نظریه مشورتی 4762/7 - 11/6/1382

روزنامه رسمی مربوطه

نظریات مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه (۲۳۳ - ۲۲۸)

تاریخ انتشار 1386/06/11
شماره پرونده
شماره نظریه 228
کلاسه نظریه 4762/7 - 11/6/1382
نظریه مشورتی 4762/7 - 11/6/1382

چنانچه کارشناس از جمله کارشناسان رسمی دادگستری باشد صلاحیت کارشناس و رشته تخصصی وی را چه کسی باید تأیید نماید و تشخیص این امر بعهده کیست؟ آیا می‌توان به جای کارشناس رسمی از اهل خبره انتخاب کرد؟

پاسخ

با توجه به ماده 258 (1) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره 1 ماده 18 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، کارشناس باید مورد وثوق و دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع باشد و تشخیص این موارد بر عهده دادگاه است نه مراجع دیگر. بنابراین، دادگاه الزامی به تبعیت از مراجعی که در این مورد واجد صلاحیت اظهارنظر نیستند، ندارد همان طور که اگر نظریه کارشناس را مغایر با ضوابط و قرائن و اوضاع و احوال محقق قضیه تشخیص دهد نباید از آن تبعیت کند، اما انتخاب خبره فقط در صورتی ممکن است که کارشناس رسمی در محل نباشد.