نظریه مشورتی 450/7 - 29/1/1384

روزنامه رسمی مربوطه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه (۲۰۷)

تاریخ انتشار 1385/12/05
شماره پرونده
شماره نظریه 207
کلاسه نظریه 450/7 - 29/1/1384
نظریه مشورتی 450/7 - 29/1/1384

شخصی به موجب یک فقره چک از صادرکننده آن مقداری به میزان مندرج در چک طلبکار بوده که شخص فوت می‌نماید و ورثه ماترک را قبول می‌کنند. طلبکار جهت وصول طلب به یکی از وراث مراجعه و مبادرت به تقدیم دادخواست علیه ایشان می‌نماید، تکلیف دادگاه چیست در حالی که سایر وراث در دعوا دخالت ندارند.

پاسخ

چنانچه وراث ماترک را قبول کرده باشند چک بلامحل می‌تواند به هر یک از ورثه به نسبت سهم‌الارث خود از ماترک، مراجعه نماید و در صورتی که برای وصول تمام وجه چک تنها به یکی از ورثه مراجعه کند دادگاه می‌تواند فقط به نسبت سهم‌الارث، وارث مذکور را محکوم نماید. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - محمدجعفر منتظری)