نظریه مشورتی 8814/7 - 9/11/1382

روزنامه رسمی مربوطه

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه (۱۶۵ - ۱۶۶)

تاریخ انتشار 1385/02/10
شماره پرونده
شماره نظریه 165
کلاسه نظریه 8814/7 - 9/11/1382
نظریه مشورتی 8814/7 - 9/11/1382

آیا گذشت شاکی خصوصی در قتل عمدی موضوع ماده 612 قانون مجازات اسلامی قابل استفاده برای معاون جرم نیز می‌باشد؟

پاسخ

مجازات موضوع ماده612 (1) قانون مجازات اسلامی ربطی به شاکی ندارد تا گذشت او در اسقاط یا تعیین میزان آن مؤثر باشد، بلکه از باب حفظ نظم و امنیت جامعه برقرار شده است و مجازات مقرر در تبصره (2) ذیل این ماده کیفر اخلال در نظم و امنیت جامعه نیست بلکه مجازات معاونت در قتل عمد است بنابراین معاونت در قتل عمدی با توجه به تبصره ذیل ماده208 (3) قانون مجازات اسلامی و تبصره ذیل ماده612 همان قانون جنبه عمومی دارد.