نظریه مشورتی 3580/7 - 31/4/1382

روزنامه رسمی مربوطه

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه (۱۵۱ - ۱۶۴)

تاریخ انتشار 1385/02/06
شماره پرونده
شماره نظریه 163
کلاسه نظریه 3580/7 - 31/4/1382
نظریه مشورتی 3580/7 - 31/4/1382

دادستان استان و وظایف وی چگونه است؟ و آیا وظایف دادستان شهرستان فرق می‌کند یا خیر؟

پاسخ

در قوانین فعلی جایی برای دادستان استان یا وظایف او وجود ندارد و وظایف دادستان شهرستان همانست که در قوانین پیش‌بینی شده است.