نظریه مشورتی 3045/7 - 19/4/1382

روزنامه رسمی مربوطه

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه (۱۵۱ - ۱۶۴)

تاریخ انتشار 1385/02/06
شماره پرونده
شماره نظریه 151
کلاسه نظریه 3045/7 - 19/4/1382
نظریه مشورتی 3045/7 - 19/4/1382

در مواردی که بر اثر ضربه صدمات مختلف به بدن شخص وارد شود از قبیل شکستگی استخوان و کبودی و سیاهی و غیره و صدمات نیز با یک ضربه و توسط یک شخص ایجاد شود آیا تعیین دیه برای مهمترین صدمه کافیست یا خیر؟

پاسخ

نظریه مشورتی شماره 2334/7 - 1/6/1378 مربوط به دیه شکستگی استخوان است و نمی‌توان از وحدت ملاک آن نسبت به سایر صدمات از قبیل کبودی و سیاهی و سرخی که در بدن انسان ایجاد می‌شود تسری دارد. زیرا هریک از ضایعات مذکور دارای دیه معین و مستقلی است که می‌بایست با حدوث هر یک از کبودی یا سیاهی یا سرخی دیه مربوط به آن را تعیین نمود. هر چند این صدمات با یک ضربه توسط یک نفر حادث شده باشد و تفاوتی در این که این ضایعات در اثر انتشار حادث شده باشد یا ناشی از اصابت یک آلت جرح رخ داده باشد در بر نبوده تا قابل به تفکیک از یکدیگر باشیم و فقط بر مبنای نتیجه‌ای که از ضربه وارده حاصل شده دیه هریک از ضایعات مذکوره در فوق تعیین می‌گردد.