نظریه مشورتی 3088/7 - 30/3/1380

روزنامه رسمی مربوطه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه (شماره ۱۳۸)

تاریخ انتشار 1384/11/10
شماره پرونده
شماره نظریه 138
کلاسه نظریه 3088/7 - 30/3/1380
نظریه مشورتی 3088/7 - 30/3/1380

چنانچه خواهان و خوانده در یک پرونده، هر دو به جلب نظر کارشناس استناد کرده و دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر کرده باشد، پرداخت دستمزد کارشناسی بعهده خواهان است یا بعهده خوانده؟

پاسخ

قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی راجع به نحوه پرداخت دستمزد کارشناس در مواردی که جلب نظر کارشناس بنا به تقاضای متداعیین باشد تعیین تکلیف نشده است. لذا به نظر می‌رسد چون خواهان برای اثبات دعوی خود، جلب نظر کارشناس را تقاضا نموده است ولو این که خوانده نیز به ارجاع امر به کارشناس متوسل شده باشد، تودیع حق‌الزحمه کارشناس با توجه به ماده 259 (1) قانون مذکور بعهده خواهان دعوی می‌باشد.-------------------------------------------------- 1- ماده 259 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی: ایداع دستمزد کارشناسی بعهده متقاضی است و هرگاه ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ آن را پرداخت نکند، کارشناسی از عداد دلائل وی خارج می‌شود. هرگاه قرار کارشناسی به نظر دادگاه باشد و دادگاه نیز نتواند بدون انجام کارشناسی انشاء رأی نماید، پرداخت دستمزد کارشناسی در مرحله بدوی بعهده خواهان و در مرحله تجدیدنظر بعهده تجدیدنظرخواه است. در صورتی که در مرحله بدوی دادگاه نتواند بدون نظر کارشناس حتی با سوگند نیز حکم صادر نماید، دادخواست ابطال می‌شود و اگر در مرحله تجدیدنظر باشد تجدیدنظرخواهی متوقف ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهدبود. رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - محمود بهمنی)