نظریه مشورتی 7436/7 - 5/10/1383

روزنامه رسمی مربوطه

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه (شماره های ۱۲۷ تا ۱۲۹)

تاریخ انتشار 1384/10/17
شماره پرونده
شماره نظریه 128
کلاسه نظریه 7436/7 - 5/10/1383
نظریه مشورتی 7436/7 - 5/10/1383

چنانچه شخصی در ازدحام به قتل برسد و یا جسد مقتولی پیدا شود ولی هویت قاتل معلوم بوده و یا ظن قوی بر توجه اتهام نسبت به شخص معینی باشد ولی قاتل یا آن شخص در دسترس نبوده و یا مجهول‌المکان باشد تکلیف بازپرس چیست؟

پاسخ

در مواردی مثل موضوع ماده(2) 255 قانون مجازات اسلامی و یا در صورتی که متهم هویتش معلوم است ولی مجهول‌المکان باشد و بزه هم از جرائم حق‌اللهی نباشد، در این صورت متهم طبق ماده 115 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری توسط مطبوعات احضار می‌شود. در صورتی که این متهم هرگز حاضر نشود، چون محاکمه غیابی در این موارد بلااشکال است، بنابراین صدور قرار مجرمیت غیابی و کیفرخواست بلامانع است.