نظریه مشورتی 631/94/7 - 9/3/1394

روزنامه رسمی مربوطه

نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

تاریخ انتشار 1394/11/27
شماره پرونده 1899 - 115 - 93
شماره نظریه 415
کلاسه نظریه 631/94/7 - 9/3/1394
نظریه مشورتی 631/94/7 - 9/3/1394

طبق ماده 46 قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382 استفاده از شروط قراردادی خلاف مقررات این فصل و همچنین اعمال شروط غیرمنصفانه به ضرر مصرف‌کننده مؤثر نیست. سوالات 1- منظور از شروط غیرمنصفانه در این ماده چیست؟ 2- آیا مفاد این ماده به غیرموارد موضوع این قانون قابل تسری است یا خیر؟ 3- آیا قرارداد غیرمنصفانه همان معامله اضطراری است؟ 4- منظور از عدم تأثیر شرط چیست؟

پاسخ

1- شروط غیرمنصفانه در قراردادهای مربوط به تجارت الکترونیکی، با توجه به ماده4 این قانون و عرف بین تجّار مشخص می­شوند. 2- ماده46 قانون تجارت الکترونیکی، منحصر به معاملات و قراردادهای مربوط به تجارت الکترونیکی است و به سایر معاملات و قراردادها تسری ندارد. 3- قراردادهای غیرمنصفانه، ارتباطی با معاملات اضطراری ندارد و شامل آنها نمی­شود. 4- مراد از مؤثر نبودن شروط غیرمنصفانه در ماده 46 قانون تجارت الکترونیکی، این است که شرط مذکور، فاقد هرگونه تأثیر در معاملات مربوط به تجارت الکترونیکی بوده ودرحکم کا­ن ­لم­یکن است. )