نظریه مشورتی 741/93/7 - 1/4/1393

روزنامه رسمی مربوطه

نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

تاریخ انتشار 1393/08/28
شماره پرونده 423 - 94- 93
شماره نظریه 209
کلاسه نظریه 741/93/7 - 1/4/1393
نظریه مشورتی 741/93/7 - 1/4/1393

آیا دامنه ممنوعیت مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی موضوع لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین وکارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 22/10/1337مشمول معاملات کارکنان هر سازمان با همان دستگاهی است که در استخدام آن قرار دارند یا ممنوعیت شرکت کارکنان دولتی به مفهوم عام آن در معاملات دستگاههای دولتی مدنظر می­باشد؟به عنوان مثال، چنانچه سازمان آموزش و پرورش اقدام به برگزاری مناقصه یا مزایده­ای جهت خرید یا فروش اموالی نمود، آیا کارکنان بانک ممنوع از شرکت در این­گونه معاملات هستند؟

پاسخ

به موجب لایحه ق-انونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دول-ت در معاملات دولتی و ک-شوری مصوب 22/10/1337 ممنوعیت کارک-نان دولت و ... در معاملات دول-تی به طور «عام» می‌باشد و قانونگذار برابر تبصره 3 ماده 1 لایحه قانونی صدرالاشاره منظور از معاملات مصرح در ماده 1 لایحه قانونی مرقوم را بیان نموده است و شرکت در مزایده و مناقصه و نیز خرید و فروش‌هایی را که باید طبق قانون محاسبات عمومی یا مناقص-ه و یا مزایده انجام ش-ود، هر چند به موج-ب قوانین دیگر از مناقص-ه و مزایده استثناء شده باشد، جزء معاملات موصوف دانسته است.