نظریه مشورتی 724/93/7 - 28/3/1393

روزنامه رسمی مربوطه

نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

تاریخ انتشار 1393/07/29
شماره پرونده 396 - 51 - 93
شماره نظریه 168
کلاسه نظریه 724/93/7 - 28/3/1393
نظریه مشورتی 724/93/7 - 28/3/1393

درخصوص رسیدگی به پرونده­های قاچاق مواد خوراکی که طبق بند ب ماده27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392 غیرقابل مصرف انسانی تشخیص و در حکم کالای قاچاق ممنوع میباشد و در زمان رسیدگی نوعاً فاقد ارزش خوراکی می­باشد ولی ارزیابی گمرک یا ضابطین برمبنای قابلیت مصرف انسانی آن کلاً صورت گرفته است آیا در تعیین میزان جزای نقدی و صدور قرار تأمین کیفری قیمت فعلی این کالاها ملاک است یا قیمت کالا به فرض قابلیت مصرف انسانی؟

پاسخ

در تعیین قیمت کالاهای موضوع سؤال (کالای غیرقابل مصرف انسانی) باید ارزش کالا بر اساس ضوابط تعیین شده قانونی و از جمله بند ح ماده یک و مواد 47 و 62 و 66 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392 و نیز قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390 و آئین‌نامه اجرائی آن مصوب 6/12/1391 (حسب مورد) صورت پذیرد و لذا در مورد کالاهای فاسد، تقلبی، موعد گذشته و مضر، به سلامت مردم موضوع قسمت اخیر بند ب ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392 با توجه به نظر مقنن در شمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع نسبت به این کالاها و در نتیجه جرم انگاری اع-مال شده در ماده، ارزش کالاه-ای مذکور به لحاظ اینکه مرتکبین جرائم مزبور به منظور استفاده در مصارف انسانی اقدام به ارتکاب این جرائم نموده‌اند، بنابراین بدون توجه به عدم قابلیت مصرف انسانی آن‌ها، می بایست مورد قیمت‌گذاری واقع شوند، زیرا در غیر این صورت اعمال مجازات‌های مقرر قانونی (در ماده 22 قانون صدرالذکر) ح-سب مورد، منت-فی یا بلااث-ر خواهد بود.