نظریه مشورتی 736/93/7 - 31/3/1393

روزنامه رسمی مربوطه

نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

تاریخ انتشار 1393/07/29
شماره پرونده 426 - 62 - 93
شماره نظریه 166
کلاسه نظریه 736/93/7 - 31/3/1393
نظریه مشورتی 736/93/7 - 31/3/1393

احتراماً در پرونده­های اجرایی خصوصاً پرداخت مهریه که بر اساس نرخ شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی محاسبه می­شود بعد از تقسیط پرداخت محکوم‌ٌبه و پرداخت قسمتی از اقساط در خصوص اینکه آیا نسبت به باقیمانده اقساط مجدداً بر اساس نرخ شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی خسارت تأخیر تأدیه محاسبه و اضافه می­گردد یا خیر اختلاف نظر وجود دارد خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.

پاسخ

در خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده 522 قانون آئین دادرسی دادگاه‌ها در امور مدنی مصوب 1379، درصورت اثبات اعسار مدیون (محکومٌ­علیه) و تقسیط محکومٌ­به،‌ چون وی ممتنع از پرداخت و یا متمکن از پرداخت شناخته نمی‌شود، لذا مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از وی جایز نیست.