نظریه مشورتی 447/93/7 - 29/2/1393

روزنامه رسمی مربوطه

نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

تاریخ انتشار 1393/07/01
شماره پرونده 747 - 16/9 - 92
شماره نظریه 137
کلاسه نظریه 447/93/7 - 29/2/1393
نظریه مشورتی 447/93/7 - 29/2/1393

اگر زوجه با استفاده از وکالت که در سند نکاحیه دارد یک بار از این وکالت استفاده کرده و با بذل 50 سکه خودش را مطلقه کند و بعداً رجوع انجام شده، حال بفرمائید برای بار دوم یا بیشتر حق استفاده از این وکالت را دارد یا خیر؟

پاسخ

در فرض سؤال که با رجوع، رابطه زوجیت به حالت اول باز م-ی‌گردد، چون موضوع وکالت به نحو کامل محقق نشده است، بنابراین وکالت ضمن عقد نکاح کماکان به اعتبار خود باقی است.