نظریه مشورتی 3563/7 - 6/7/1390

روزنامه رسمی مربوطه

نظریات مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

تاریخ انتشار 1391/11/12
شماره پرونده
شماره نظریه 295
کلاسه نظریه 3563/7 - 6/7/1390
نظریه مشورتی 3563/7 - 6/7/1390

آیا در محلهای مورداجاره که تابع مقررات قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 باشد موصی می‌تواند برخلاف مقررات این قانون نسبت به تخلیه و تعدیل مال‌الاجاره دستوراتی به وصی بدهد و آیا این دستورات در دادگاهها قابلیت اجراء را دارد؟

پاسخ

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه موصی بیشتر از آنچه که خود اختیار دارد مجاز به دادن دستورات مربوط به نحوه اداره ثلث به اوصیاء نیست. بنابراین چنانچه موارد اج-اره‌ای که اوصیاء به مست-أجرین اجاره داده‌اند مرات-ب مذکور در بندهای 4 و 5 و 6 وصیت‌نامه رعایت شده باشد در صورتیکه مورداجاره به منظور کسب یا پیشه یا تجارت قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون موجر و مستأجر سال 1376 به اجاره داده شده باشد الزاماً تابع مقررات قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 خواهد بود زیرا اولاً اختیارات وصی بیشتر از موصی نیست. ثانیاً قانون سال 1356 از جمله قوانین آمره بوده و بعد از برقراری رابطه استیجاری، روابط طرفین تابع مقررات این قانون خواهد بود هر چند مدت اجاره یکسال باشد.