نظریه مشورتی 3180/7 - 1/5/1383

روزنامه رسمی مربوطه

نظریه مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه (۲۲۵)

تاریخ انتشار 1386/05/22
شماره پرونده
شماره نظریه 225
کلاسه نظریه 3180/7 - 1/5/1383
نظریه مشورتی 3180/7 - 1/5/1383

گاهی بین دادسرا و دادگاههای عمومی در ارتباط با صلاحیت اختلاف حاصل می‌شود مثلاً دادسرا اعتقاد به صلاحیت دادگاه عمومی دارد حال آنکه دادگاه عمومی عقیده به صلاحیت دادسرا، در اینگونه موارد چه مرجعی باید اختلاف را حل نماید؟

پاسخ

نظریه اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه هرچند به موجب ماده58 (1) قانون آئین دادرسی کیفری چگونگی ترتیب حل اختلاف در صلاحیت در امور کیفری، طبق قواعد مذکور در قانون آئین‌دادرسی مدنی به عمل خواهدآمد ولی مقررات قانون آئین دادرسی مدنی در مورد تعیین مرجع حل اختلاف بین دادسرا و دادگاه عمومی و همچنین دادگاه عمومی مستقر در بخش، ساکت است و علت این امر عدم وجود دادسرا در سیستم قضائی ایران بوده است. حال که با اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و تشکیل دادسرا قسمتی از صلاحیت و اختیارات دادگاهها به دادسرا محول شده است. بنابراین می‌توان از ملاک ماده27 (2) قانون آئین دادرسی مدنی استفاده کرد و همان طوری که طبق این ماده و در زمان عدم وجود دادسرا چنانچه اختلافی بین دو دادگاه کیفری واقع در حوزه یک استان حادث می‌شد رفع اختلاف بین آنها در مرجع بالاتر یعنی دادگاه تجدیدنظر استان به عمل می‌آمد. بنابراین در حال حاضر نیز می‌توان معتقد بود که مرجع حل اختلاف بین دادسرا و دادگاه عمومی و یا دادگاه عمومی مستقر در بخش واقع در یک حوزه قضائی دادگاه تجدیدنظر استان است.--------------------------------------------------1- ماده58 - حلّ اختلاف در صلاحیت در امور کیفری طبق قواعد مذکور در کتاب آئین دادرسی در امور مدنی خواهدبود.2- ماده27- در صورتی که دادگاه رسیدگی‌کننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه صلاحیتدار ارسال می‌نماید دادگاه مرجوع‌الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهارنظر نماید و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می‌کند. رأی ....