نظریه مشورتی 3805/7 - 5/5/1382‏

روزنامه رسمی مربوطه

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه (۲۲۱ - ۲۱۹)

تاریخ انتشار 1386/05/10
شماره پرونده
شماره نظریه 220
کلاسه نظریه 3805/7 - 5/5/1382‏
نظریه مشورتی 3805/7 - 5/5/1382‏

ممانعت از اجرای حکم قطعی دادگاه دارای چه ضمانت اجرایی است؟ ‏

پاسخ

نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه‏ حکمی که از سوی دادگاه صالح صادر و قطعی گردیده است باید مطابق ‏مقررات قانون اجرای احکام مدنی به موقع اجرا گذاشته شود و به موجب ‏ماده8 (3) قانون آیین دادرسی مدنی هیچ مقام رسمی و یا سازمان ‏دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر یا از اجرای آن ممانعت نماید مگر ‏دادگاه صادرکننده حکم یا مرجع قضایی بالاتر آن هم در شرایطی که ‏قانون معین نموده باشد و ضمانت اجرای حکم این ماده در مواد 576 و ‏‏577 (4) قانون مجازات اسلامی تعیین گردیده است فلذا در مانحن‌فیه ‏حکم صادره باید به موقع اجرا گذاشته شود مگر اینکه با توافق ‏محکوم‌له اجرای حکم به تأخیر بیفتد.‏ ‏