نظریه مشورتی 3793/7 - 18/5/1382

روزنامه رسمی مربوطه

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه (۲۱۷ - ۲۱۵)

تاریخ انتشار 1386/05/01
شماره پرونده
شماره نظریه 215
کلاسه نظریه 3793/7 - 18/5/1382
نظریه مشورتی 3793/7 - 18/5/1382

آیا نمایندگان حقوقی دولت و سازمان‌های دولتی بعد از آنکه به هر علت از سمت خود کناره‌گیری کردند، حق دارند در همان دعوا بر علیه دولت و سازمان مربوط طرح دعوی نموده و به عنوان وکیل یا نماینده در آن دعوی دخالت نمایند؟

پاسخ

نماینده حقوقی واجد صلاحیت با توجه به اختیاری که ماده32 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی برای طرح هرگونه دعوی یا دفاع و تعقیب دعاوی به وی داده است، همانند وکلای دادگستری بر طبق ماده37 (1) قانون وکالت، نباید بعد از منتفی شدن