نظریه مشورتی 3424/7

روزنامه رسمی مربوطه

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه (۲۱۴ - ۲۱۲)

تاریخ انتشار 1386/04/20
شماره پرونده
شماره نظریه 212
کلاسه نظریه 3424/7
نظریه مشورتی 3424/7

آیا در دادگاه تجدیدنظر امکان صلح و سازش بر طبق ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی وجود دارد یا خیر؟ و اگر وجود داشته باشد، چنانچه در مرحله بدوی حکم به بطلان یا قرار رد دعوی صادر شده باشد، وظیفه دادگاه تجدیدنظر چیست؟

پاسخ

با توجه به مقررات ماده 178 (1) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی طرفین در هر مرحله از دادرسی می‌توانند دعوای خود را به سازش خاتمه دهند و لذا در صورتیکه در مرحله تجدیدنظر درخواست تنظیم صلحنامه را بنمایند اعم از اینکه در مرحله بدوی حکم در ماهیت دعوی صادرشده یا در مورد آن قرار رد دعوی و امثال آن صادرگردیده باشد، دادگاه تجدیدنظر، دعوی تجدیدنظرخواهی را وفق مقررات ماده184 (2) قانون مذکور مختومه با سازش تلقی، بدواً حکم یا قرار صادره از مرحله بدوی را فسخ و متعاقباً گزارش اصلاحی به شرح توافق حاصله صادر می‌نماید.