نظریه مشورتی 1803/7 - 26/2/1381

روزنامه رسمی مربوطه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه (۱۹۶)

تاریخ انتشار 1385/10/20
شماره پرونده
شماره نظریه 196
کلاسه نظریه 1803/7 - 26/2/1381
نظریه مشورتی 1803/7 - 26/2/1381

در مواردی به جهات مختلف فروشندگان یا مصرف‌کنندگان مواد مخدر، تریاک یا هر ماده مخدر دیگری را به شیئی دیگری غیر از مواد مخدر آمیخته نموده و به‌همین ترتیب توزیع یا مصرف می‌کنند با توجه به مقررات لازم‌الاجراء تکلیف مراجع رسیدگی کننده در محاسبه میزان ماده مخدر چگونه است؟

پاسخ

در مواردی که مواد مخدر آمیخته با شیئی دیگر غیر از آن باشد بایستی در لابراتوارهای دستگاه ذیربط مورد آزمایش قرارگیرد تا میزان خالص مواد مخدر به دست آید و سپس با توجه به میزان خالص آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم شود. معاون اول رئیس جمهور - پرویز داودی)