نظریه مشورتی 2882/7 - 19/6/1383

روزنامه رسمی مربوطه

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه (۱۸۰ - ۱۸۲)

تاریخ انتشار 1385/08/24
شماره پرونده
شماره نظریه 181
کلاسه نظریه 2882/7 - 19/6/1383
نظریه مشورتی 2882/7 - 19/6/1383

در مورد متهمی که مرتکب جرائم متعدد شده و دادگاه وی را به‌مجازاتهای مختلف محکوم کرده هر چند دادگاه حکم قطعی داده باشد ملاک تجدیدنظرخواهی کدامیک از مجازاتهای تعیین شده خواهد بود.

پاسخ

ملاک تجدیدنظرخواهی مجازات قانونی غیرقطعی است هر چند دادگاه حکم به محکومیت قطعی صادر نموده باشد.