نظریه مشورتی 7246/7 - 6/10/1378

روزنامه رسمی مربوطه

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه (۱۶۸ - ۱۷۰)

تاریخ انتشار 1385/02/20
شماره پرونده
شماره نظریه 169
کلاسه نظریه 7246/7 - 6/10/1378
نظریه مشورتی 7246/7 - 6/10/1378

در یک شرکت تعاونی عده‌ای از شرکاء استعفا داده ولی مراتب به اداره ثبت شرکتها اعلام نشده است آیا بعد از چند سال شرکاء مذکور حق دارند از طریق دادگاه سود خود را از شرکت مطالبه نمایند.

پاسخ

نظریه اداره حقوقی با توجه به قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 13/6/1370 و آئین‌نامه اجرائی آن مصوب 14/5/1371 ضرورتی به ثبت خروج بعضی از شرکاء از شرکت تعاونی نیست. شرکائی که از عضویت شرکت استعفاء کرده‌اند چنانچه پول سهام خود را دریافت کرده باشند سودی به آنها تعلق نمی‌گیرد در غیر اینصورت با توجه به میزان سرمایه یا سهام استحقاق دریافت سود را دارند و صرف استعفا تأثیری در سقوط حق آنان ندارد.