نظریه مشورتی 6379/7 - 23/9/1373

روزنامه رسمی مربوطه

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه (۱۵۱ - ۱۶۴)

تاریخ انتشار 1385/02/06
شماره پرونده
شماره نظریه 162
کلاسه نظریه 6379/7 - 23/9/1373
نظریه مشورتی 6379/7 - 23/9/1373

با توجه به مواد 305، 295، 293، 280 و 236 قانون تجارت در خصوص مقررات راجع به برات، سفته و چک و همچنین رأی وحدت رویه شماره 536 - 10/7/1369 آیا لازمه صدور قرار تأمین خواسته وسیله دارنده چک و مراجعه مشارالیه به بانک محال علیه در مهلت زمان معینی پس از فرا رسیدن سررسید چک هست یا خیر؟

پاسخ

نظریه اداره حقوقی چکهای صادره برعهده بانکهای مجاز چون در حکم اسناد لازم‌الاجرا می‌باشد و از طرفی رأی وحدت رویه شماره 536 - 10/7/1369 (24) هیأت عمومی نیز که گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه را که در مهلت 15 روز به بانک مراجعه شده و در حکم واخواست می‌داند و مطابق مواد292 (25) و 314 قانون تجارت در صورتی که چک واخواست شود پس از اقامه دعوی محکمه مکلف است به مجرد تقاضای دارنده چک معادل وجه آن را از اموال مدعی علیه تأمین نماید. لذا در صورت مطالبه وجه چک که واخواست شده باشد نیازی به تودیع خسارات احتمالی برای صدور قرار تأمین خواسته ندارد.