نظریه مشورتی 1838/7 - 2/4/1375

روزنامه رسمی مربوطه

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه (۱۵۱ - ۱۶۴)

تاریخ انتشار 1385/02/06
شماره پرونده
شماره نظریه 160
کلاسه نظریه 1838/7 - 2/4/1375
نظریه مشورتی 1838/7 - 2/4/1375

با توجه به ماده 614 قانون آئین دادرسی مدنی (در حال حاضر ماده 445) که بیان داشته «مواعدی که ابتدای آن تاریخ ابلاغ یا اعلام است روز ابلاغ و اعلام و همچنین روز اقدام جزء مدت محسوب نمی‌شود» آیا این مدت فقط اختصاص به ابلاغ اوراق قضائی دارد یا شامل مهلت ده روز و چهل روز ماده 98 قانون تجارت نیز می‌شود.

پاسخ

نظریه اداره حقوقی موضوع ماده98 (20) قانون اصلاح قانون تجارت مربوط به فاصله نشر آگهی دعوت حضور درجلسه مجمع عمومی و تاریخ تشکیل جلسه است که نباید از ده روز کامل کمتر یا از چهل روز کامل کمتر یا از چهل روز کامل بیشتر باشد و در این مقررات روز ابلاغ یا اقدام یا روزی که دادگاه انقضای مهلت را مقرر و تعیین می‌نماید مطرح نیست و استناد به مقررات مواعد در قانون آئین دادرسی در مورد مهلت مقرر در ماده98 قانون تجارت و شمول آن توجیهی ندارد.