نظریه مشورتی 3233/7 - 12/5/1383

روزنامه رسمی مربوطه

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه (۱۵۱ - ۱۶۴)

تاریخ انتشار 1385/02/06
شماره پرونده
شماره نظریه 154
کلاسه نظریه 3233/7 - 12/5/1383
نظریه مشورتی 3233/7 - 12/5/1383

زن و شوهر افغانی در ایران زندگی می‌کنند، زن از شوهر براساس شاخص بانک مرکزی تقاضای پرداخت مهریه را کرده است تکلیف دادگاه چیست؟

پاسخ

زن و شوهر افغانی چنانچه پناهنده باشند تابع مقررات جمهوری اسلامی ایران هستند و بر مبنای مقررات این قانون مهریه تعیین می‌شود و در صورتی که پناهنده نباشند به لحاظ این که مهریه از مسائل مربوط به نکاح است و نکاح تابع احوال شخصیه است و طبق ماده7 3 قانون مدنی اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع هستند بنابراین چنانچه زوج و زوجه هر دو تبعه افغانستان بوده و به ایران پناهنده نشده باشند تعیین مهریه براساس قانون و مقررات دولت افغانستان خواهدبود.