نظریه مشورتی 4853/7 - 16/5/1380

روزنامه رسمی مربوطه

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه (۱۴۷ تا ۱۵۰)

تاریخ انتشار 1385/01/20
شماره پرونده
شماره نظریه 147
کلاسه نظریه 4853/7 - 16/5/1380
نظریه مشورتی 4853/7 - 16/5/1380

طبق تبصره1 ماده 186 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در جرائمی که مجازات آن به موجب قانون قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد است در صورتی که متهم وکیل معرفی نکند، تعیین وکیل تسخیری برای او الزامی است. در مواردی که قاتل فراری است و در جلسات رسیدگی شرکت نمی‌کند محاکمه وی چگونه ممکن است؟

پاسخ

چون براساس تبصره2 ماده186(1) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری بایستی برای قاتل فراری وکیل تسخیری تعیین شود و چون وکیل در جلسات محاکمه شرکت می‌کند لذا محاکمه و اتخاذ تصمیم نسبت به چنین شخصی فاقد منع قانونی است و با شرکت وکیل در جلسات دادرسی حکم صادره حضوری محسوب می‌شود نه غیابی.