نظریه مشورتی 8291/7 - 8/10/1381

روزنامه رسمی مربوطه

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه (۱۴۵ - ۱۴۶)

تاریخ انتشار 1384/12/27
شماره پرونده
شماره نظریه 146
کلاسه نظریه 8291/7 - 8/10/1381
نظریه مشورتی 8291/7 - 8/10/1381

آیا در مورد اخذ وجه‌الکفاله یا وجه‌التزام از متهم، مستثنیات دین رعایت می‌شود یا خیر؟

پاسخ

با اینکه دستور اخذ وجه‌الکفاله از کفیل و یا وجه‌التزام از متهم حکم نیس-ت و از شمول قانون اجرای احکام مدنی خارج است، معذالک به لحاظ حقوق متهم و خانواده‌اش و وحدت ملاک بهتر است که مقررات اجرای احکام مدنی در مورد مستثنیات دین در این موارد نیز اجرا گردد و زیرا اگر در مورد احکام رعایت مستثنیات دین لازم باشد در غیر احکام به طریق اولی لازم خواهدبود.--------------------------------------------------1- ماده3 سابق قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب سال 1373:با تأسیس دادگاههای عمومی در هر حوزه قضائی رسیدگی به کلیه امور مدنی و جزائی و امور حسبیه با لحاظ قلمرو محلی با دادگاههای مزبور خواهدبود.2- ماده4 سابق قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب سال 1373:به رئیس قوه قضائیه اختیار داده می‌شود در هر حوزه قضائی که لازم باشد با لحاظ نوع دعاوی و تجربه و تبحر قضاوت، هریک از قضات دادگاه عمومی را به رسیدگی به دعاوی حقوقی، کیفری، احوال شخصیه و امثال آن اختصاص دهد.