نظریه مشورتی 5752/7 - 16/6/1379

روزنامه رسمی مربوطه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه (۱۳۹)

تاریخ انتشار 1384/11/16
شماره پرونده
شماره نظریه 139
کلاسه نظریه 5752/7 - 16/6/1379
نظریه مشورتی 5752/7 - 16/6/1379

در دعوی اعتراض ثالث، آیا مرجع رسیدگی کننده می‌تواند وارد ماهیت دعوی اصلی شده و در خصوص صحت و سقم رأی معترض عنه اظهارنظر کند یا اینکه فقط به این موضوع رسیدگی می‌کند که رأی صادره به ضرر معترض ثالث هست یا خیر؟ و اگر هست دعوی بدون دخالت او رسیدگی شده یا خیر؟ و نتیجتاً رأی صادره را بر حسب مورد یا لغو می‌نماید یا اعتراض ثالث را ردّ می‌کند بدون اینکه وارد اصل و ماهیت دعوی شود؟

پاسخ

در دعوی اعتراض ثالث با توجه به ماده417 (1) قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه باید اولاً احراز کند که معترض ثالث در دعوی منتهی به صدور حکم، به عنوان اصحاب دعوی دخالت داشته است یا خیر؟ و اگر دخالت نداشته به حقوق وی خللی وارد شده است یا نه، احراز قسمت اخیر نیاز به ورود در ماهیت دعوی دارد، حال اگر دادگاه اعتراض را وارد تشخیص دهد آن قسمت از حکم را که به زیان شخص ثالث صادر شده فسخ می‌نماید و چنانچه رأی صادره قابل تجزیه و تفکیک نباشد تمام رأی را فسخ می‌کند.-------------------------------------------------- 1- ماده 417 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی: اگر درخصوص دعوائی، رأیی صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رأی شده است به عنوان اصحاب دعوی دخالت نداشته باشد، می‌تواند نسبت به آن رأی اعتراض نماید.