نظریه مشورتی 1803/7 - 26/2/1381

روزنامه رسمی مربوطه

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه (شماره های ۱۳۰ تا ۱۳۴)

تاریخ انتشار 1384/10/19
شماره پرونده
شماره نظریه 130
کلاسه نظریه 1803/7 - 26/2/1381
نظریه مشورتی 1803/7 - 26/2/1381

در مواردی به جهات مختلف فروشندگان یا مصرف کنندگان موادمخدر، تریاک یا هر ماده مخدر دیگری را به شیئی دیگری غیراز مواد مخدر آمیخته نموده و به همین ترتیب توزیع یا مصرف می‌کنند با توجه به مقررات لازم‌الاجرا تکلیف مراجع رسیدگی‌کننده در محاسبه میزان ماده مخدر چگونه است؟

پاسخ

در مواردی که مواد مخدر آمیخته با شیئی دیگر غیر از آن باشد بایستی در لابراتوارهای دستگاه ذیربط مورد آزمایش قرار گیرد تا میزان خالص مواد مخدر بدست آید و سپس با توجه به میزان خالص آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم شود.