نظریه مشورتی 2882/7 - 19/6/1383

روزنامه رسمی مربوطه

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه (۱۲۰ تا ۱۲۲)

تاریخ انتشار 1384/09/08
شماره پرونده
شماره نظریه 121
کلاسه نظریه 2882/7 - 19/6/1383
نظریه مشورتی 2882/7 - 19/6/1383

در مورد متهمی که مرتکب جرائم متعدد شده و دادگاه وی را به مجازاتهای مختلف محکوم کرده هرچند دادگاه حکم قطعی داده باشد ملاک تجدیدنظر خواهی کدامیک از مجازاتهای تعیین شده خواهدبود.

پاسخ

ملاک تجدیدنظرخواهی مجازات قانونی غیرقطعی است هرچند دادگاه حکم به محکومیت قطعی صادر نموده باشد.