نظریه مشورتی 8291/7 - 8/10/1381

روزنامه رسمی مربوطه

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه (۱۲۰ تا ۱۲۲)

تاریخ انتشار 1384/09/08
شماره پرونده
شماره نظریه 120
کلاسه نظریه 8291/7 - 8/10/1381
نظریه مشورتی 8291/7 - 8/10/1381

در مواردی کفیل حاضر به پرداخت وجه الکفاله نمی‌شود و راهی نیز برای بازداشت اموال وی که در دسترس نیست نمی‌باشد. آیا در این موارد می‌توان به استناد ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، کفیل را بازداشت کرد.

پاسخ

قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ناظر به محکومیت‌ها است و محکومیت ناشی ازحکم است و چون دستور اخذ وجه‌الکفاله از کفیل حکم نیست از شمول قانون مذکور خارج است. لذا بدون اینکه کفیل در دادگاه به پرداخت وجه‌الکفاله محکوم شده باشد، مستندی برای بازداشت کفیل وجود ندارد و بازداشت کفیل بااستناد به ماده 2 قانون مذکور فاقد وجاهت قانونی است. و به عبارت دیگر چنانچه کفیل مالی داشته باشد نسبت به فروش آن از طریق دایره اجرا می‌توان اقدام و وجه‌الکفاله را تأمین نمود. اما اگر مالی از کفیل یافت نشود بازداشت وی میسور نمی‌باشد و باید هرزمان مالی از کفیل بدست آمد وجه‌الکفاله را اخذ نمود.