قرارهای اعدادی (تمهیدی یا مقدماتی)

قرارهای اعدادی (تمهیدی یا مقدماتی)
حقوق خصوصی 1401/09/29 261

قرارهایی کمک می‌کند تا موضوع و ماهیت دعوا روشن شود و جریان پرونده را به سمتی می‌برد که پرونده آماده صدور رأی گردد قرارهای اعدادی یا مقدماتی نامیده می‌شوند.

بطور مثال: در دعوای مطالبه ۱۰۰ میلیون ریال به استناد سوگند، دادگاه قرار اتیان سوگند صادر می‌نماید تا با اجرای آن قرار، امکان صدور حکم محقق گردد.

یا شخصی برای مطالبه خسارت به ملک خود به جهت مجاورت با عملیات پروژه ساختمانی از دادگاه جهت اثبات تقصیر عاملین پروژه تقاضای کارشناس از دادگاه می‌کند، دادگاه در این جا برای روشن شدن جهات تخصصی قضیه مبادرت به صدور قرار کارشناسی می‌کند.

 

دانستنی های مفید برای شما دسته بندی شده است:

قرارهای اعدادی

  • انواع قرارهای اعدادی

اجرای قرار تحقیق و معاینه محلی

شیوه اجرای قرار تحقیق محلی و معاینه محل

توان اثباتی تحقیق محلی و معاینه محل

صدور قرار تحقیق محلی توسط دادگاه

ذکر اسامی مطلعین در تحقیق محلی

قرار ارجاع به کارشناسی

  • پاسخ به بلی

فرم و شکل قرار کارشناسی

موضوع قرار کارشناسی

تعداد کارشناسان

چگونگی انتخاب کارشناس

مدت زمان اظهار نظر کارشناس

اعتراض به نظر کارشناس

متابعت دادگاه از نظر کارشناس

افرادی که می‌توانند از دادگاه تقاضای کارشناسی نمایند

قرار کارشناسی

  • افراد مسئول در پرداخت هزینه کارشناسی

فرد مسئول در پرداخت دستمزد کارشناس به طور کلی

پرداخت دستمزد کارشناس در صورتی که دادگاه راسا قرار کارشناسی صادر نماید

پرداخت دستمزد کارشناس در صورتی که تقاضای کارشناس به درخواست طرفین دعوا باشد

مهلت پرداخت دستمزد کارشناس

پرداخت هزینه کارشناسی خارج از مهلت

قرار تطبیق

قرار اناطه

پاسخ بلی

انواع قرارها

امکان اعتراض نسبت به قرارهای اعدادی

ثبت دیدگاه
جهت ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری شوید ورود / ثبت نام
دیدگاه ها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است