فروش مبیع به شرط داشتن وصف یا مقدار معین

فروش مبیع به شرط داشتن وصف یا مقدار معین
حقوق عمومی 1401/08/14 261

قانون مدنی به منظور تسهیل روابط معاملاتی در مواردی که طرفین علم قطعی واقعی نسبت به وصف یا مقدار مورد معامله از جمله مبیع ندارند به طرفین اجازه داده است که مبیع را به شرط داشتن مقدار یا صفت مشخص مورد معامله قرار دهند.بنابراین شرط صفت در واقع ساز و کاریست برای انعقاد عقدی صحیح  در مواردی که طرفین نسبت به مقدار یا وصف مبیع علم واقعی حین العقد ندارند.براساس ماده  343 قانون مدنی اگر مبیع به شرط مقدار معین فروخته شود بیع واقع می شود اگرچه هنوز مبیع شمرده نشده باشد یا کیل و ذرع نشده باشد.

امکان درج شرط صفت کیفی در عقد بیع از تعریف شرط صفت به موجب ماده 343 ق.م استنباط می شود.بنابراین با توجه به مراتب فوق اصولا اگر مقدار و وصف مبیع واقعا برای طرفین قرارداد معلوم نباشد می توانند بیع را به صورت صحیح با شرط صفت کمی و کیفی منعقد کنند.

 

دانستنی های مفید برای شما دسته بندی شده است:

فروش مبیع

  • مبیع به شرط داشتن مقدار معین

اگر مبیع جزء اموال تجزیه پذیر باشد

اگر مبیع جزء اموال تجزیه ناپذیر باشد

  • اعمال شرط صفت در انواع بیع

مبیع عین معین

مبیع کلی در معین

مبیع کلی فی الذمه

قراردادن جنس مبیع به عنوان شرط صفت

ثبت دیدگاه
جهت ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری شوید ورود / ثبت نام
دیدگاه ها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است